Vedtægter

RYTTERHAVENS VEDTÆGTER
som senest godkendt på generalforsamling 6. juni 2020

 

1.     NAVN OG HJEMSTED 

1.1 Foreningens navn er Parcelforeningen Rytterhaven.

1.2 Foreningen har hjemsted i Herlev Kommune.

2.     FORMÅL 

2.1 Foreningens formål er på almennyttigt grundlag:

 • At eje og administrere ejendommen matr. nr. 15 af Hjortespring, beliggende

GI. Klausdalsbrovej 575, 2730 Herlev, til fælles bedste

 • At overlade medlemmerne de stedlige haver på ejendommen til brug

 • At repræsentere medlemmerne i forhold til det offentlige

 • At foranledige foretaget det videre fornødne i fælles interesse, overensstemmende med de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

2.2 Foreningens værdier er:

1. Fællesskab

2. Ansvar

 • Passe på hinanden

 • Passe på området

 • Godt naboskab

3. Frihed

 • Rummelighed

 • Mangfoldighed

 • Plads til alle

4. Tryghed

 • Nødvendige grænser

 • Respekt

 • Hensyn                                                                                                                    

3. MEDLEMMER AF FORENINGEN

3.1 Medlem: Andelshavere i P/F Rytterhaven kan og skal være medlemmer af foreningen. Hver person kan kun eje 1 have. Der kan højest påføres to andelsejere på andelsbeviset hvortil der betales 1 indskud. Alle ejere af en andel hæfter gensidigt/solidarisk for andelens forpligtigelser. Hver andelshaver skal have fast bopæl andet sted og skal ved indtræden i foreningen oplyse navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Ændringer i adresse-oplysninger meddeles til kassereren.

3.2 Kontingent: Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Dette kontingent skal dække foreningens løbende driftsudgifter, herunder ejendomsskatter renovation mv. Kontingentet opkræves halvårligt 1. april og 1.oktober.

3.3 Andre udgifter:

Det kan efter forslag fra bestyrelsen på en generalforsamling besluttes at opkræve et særligt bidrag fra medlemmerne til dækning af ekstraordinære arbejder af vedligeholdelsesmæssig eller forbedrende karakter. Der afregnes for vand med hver andelshaver en gang om året.

3.4 Arbejdspligt:

Hver andelshaver forpligter sig til at deltage i mindst en, gerne flere, fælles arbejdsdage om året. Se endvidere pkt. 13.3.

4.     GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juni måned.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter krav herom er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling må ikke afholdes mindre end 14 dage efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen til Foreningens medlemmer med mindst 3 ugers varsel ved opslag i fællestavle og elektronisk brev. I indkaldelsen skal angives den i vedtægterne punkt 4.7 beskrevne dagsorden for den ordinære generalforsamling, samt frist for sidste indlevering af emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved elektronisk brev og opslag med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde den ekstraordinære generalforsamlings dagsordenspunkter.

4.5 Emner, og vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsens elektroniske postkasse eller formandens postkasse senest 10 dage efter indkaldelsens udsendelse. Behandlings forslagene samles og udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen med elektronisk post til medlemmerne. 

4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

     1. Valg af dirigent. 

           a. accept af indkaldelse

           b. optælling af fremmødte

           c. stemmeudvalg

     2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

     3. Forelæggelse af revideret årsregnskab og budget til godkendelse.

     4. Evt. ændring af gebyrer, kontingent, indmeldelsesindskud o. lign.

     5. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse og Foreningens medlemmer

     6. Øvrige indkomne forslag fra bestyrelse og Foreningens medlemmer.

     7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

     8. Valg af intern revisor.

     9. Eventuelt.

 

4.8 Adgang til generalforsamlingen har kun andelshavere og disses ægtefæller/partnere (samt fuldmagts havere jf. pkt. 4.10).

4.9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

4.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet, jf. § 15.1, 15.2 og 15.3. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse eller i henhold til skriftlig fuldmagt. Skriftlig fuldmagt kan gives til enhver myndig person. Fuldmagtshaver må maksimum have 2 fuldmagter. Der kan kun afgives 1 stemme for hver have.

4.11 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og formanden og udsendes til medlemmerne med elektronisk brev.

 

5.     BESTYRELSE 

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. En formand, en næstformand, en kasserer og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at formand og kasserer vælges i ulige år, og næstformand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Der vælges et nyt medlem på førstkommende generalforsamling for den resterende del af perioden”. 

 

5.2 Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år.

5.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges hver for sig. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen eller suppleant kræver, at kandidaten ved personlig fremmøde, eller skriftligt erklærer sig indforstået med valget i tilfælde af fravær pga. sygdom.

5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.     BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.

Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

6.4 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet 

6.5 Bestyrelsen udser sig en sekretær, som kan være et bestyrelsesmedlem eller en

suppleant.

6.6 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.7 Bestyrelsen og aktive suppleanter honoreres med et mindre beløb (svarende til en middag i byen), der fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen er kontingentfrie. Aktive suppleanter, som har minimum 50 % fremmøde er ligeledes kontingentfrie.

 

7.     TEGNING OG HÆFTELSE

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1

bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.

7.2 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke

Foreningens medlemmer nogen hæftelse for de Foreningens påhvilende forpligtelser.

8.     ÅRSRSREGNSKAB

8.1 Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

8.2 Inden 2 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i

overensstemmelse med Lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

9.     REVISION

9.1 Det i 8.2 nævnte årsregnskab skal revideres af en intern og ekstern revisor og omdeles til alle andelshavere.

9.2 Det af revisoren reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.7 Pkt. 3.

9.3 Al håndtering af økonomi foregår elektronisk og foreningen har ingen kontantbeholdning. Foreningens likvide midler står på bankkontoen.

 

10.                    UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE 

10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning

om anvendelse af Foreningens midler.

10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen.

10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

10.5 Ethvert aktiv som Foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

11.                    ERHVERVELSE; AFHÆNDELSE OG PANTSÆTNING AF FAST EJENDOM

11.1 Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

Erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingsbeslutning.

12.                    OVERDRAGELSE (SALG/KØB) AF ANDELSHAVE

12.1 Rettigheder ifølge andelsbeviset kan afstås. Ved sådan afståelse påser Foreningens bestyrelse at:

 

1. den sælgende andelshaver overfor køberne har fremvist en opgørelse over sit mellemværende med Foreningen.

 

2. køber ved sin underskrift bekræfter at være informeret om foreningens privatlivspolitik samt om forpligtelsen til at overholde gældende deklaration, vedtægter samt ordensreglement. Det er sælgers ansvar at skaffe disse dokumenter til køber

 

3. køber betaler indmeldelsesindskud, svarende til det beløb, der er fastsat af generalforsamlingen. Beløbet indsættes på Foreningens konto

 


12.2 Den til enhver tid værende andelshaver hæfter for foreningens tilgodehavender vedrørende medlemmets have, herunder evt. restancer eller tilgodehavender hos det medlem, der overdrager sin andel. Alle restancer og tilgodehavender følger således med havens ejerskab, og kan derfor ikke henføres til andelens tidligere ejer.

12.3 Medlemmer, der er ekskluderet eller fraflytter Foreningen, har ingen krav på Foreningens midler.

12.4Eventuelle panthavere, som har opnået ret til andelen, kan midlertidigt indtræde som andelshaver. Panthaveren skal, for at påberåbe sig sin ret, kunne dokumentere sin ret overfor bestyrelsen.

 

13.                    MISLIGHOLDELSE – GEBYRER

13.1 Forsømmelse af have:

Bestyrelsen kan efter to skriftlige advarsler med en samlet frist på fire uger,

pålægge en andelshaver en udgift, hvis andelshaveren forsømmer sin have

således at gartner/havemand må tilkaldes for at rette op på haven. Udgiftens

størrelse er den fulde udgift til den gartner/havemand, som bestyrelsen har

tilkaldt. 

Med en forsømt have menes bl.a. en have, hvor:

• Træer er gået ud

• Affald ligger på grunden

• Grunden er tilvokset med frøbærende græs/ukrudt.

• Hæk og grene rager ud over vejen.

 13.2 Ubetalt kontingent og andre restancer:

Bestyrelsen kan ved forsinket betaling af kontingent, vandregning samt andre udgifter, pålægge andelshaver forsinkelsesgebyr og renter ifølge lov og regler fastsat på generalforsamlingen.

Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler indskud, kontingent, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art, er bestyrelsen berettiget til at overgive sagen til retslig inkasso og i tilfælde heraf at påføre andelshaveren alle omkostninger i forbindelse hermed. LBK nr. 743 af 04-09-2002, §5(om renter) og 9b(om rykkergebyr).

13.3 Udeblivelse fra arbejdsdage:

Ved et medlems udeblivelse fra Foreningens fælles arbejdsdage kan bestyrelsen kræve et gebyr fra denne andelshaver. Størrelsen af dette gebyr fastsættes på generalforsamlingen.

14.                    EKSKLUSION

14.1 En andelshaver kan ved væsentlig misligholdelse blive ekskluderet og brugsretten bringes til ophør. Dette kan ske ved enten direkte eksklusion ved restancer, jf. 14.2, eller efter afstemning på generalforsamling, jf 14.3. I begge tilfælde gælder, at efter eksklusion, overtager bestyrelsen umiddelbart ansvaret for haven med henblik på en hurtig overdragelse af denne, og de tilser at afståelsessummen er rimelig. Afståelsessummen tilfalder den ekskluderede efter afregning med begunstigede kreditorer. En ekskluderet andelshaver må efter salg af andelen ikke opholde sig i Foreningen.

14.2 Direkte eksklusion ved restancer:

Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler indskud, kontingent, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art, er bestyrelsen berettiget til at udelukke andelshaveren fra foreningen og foranledige medlemmet udsat fra besiddelsen ved umiddelbar fogedforretning.


14.3 Eksklusion efter beslutning på generalforsamling:

I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes efter afstemning på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling:

• Hvis en andelshaver, dennes familie eller gæster udøver vold, trusler eller udviser grov chikane overfor en anden andelshaver, dennes familie eller gæster.

• Hvis der forekommer kriminelle aktiviteter i andelshaven eller på fælles områder, som vedrører andelshaveren.

• Hvis andelshaveren, dennes familie eller gæster har hund som er til gene for andre.

• Hvis en andelshaver, dennes familie eller gæster udsætter Foreningens materiale og bygninger for hærværk uden at erstatte dette.

Afstemning om eksklusion foretages som fastsat i pkt. 4.10

15.                    ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

15.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter kan kun behandles, når forslag

herom er optaget på dagsordenen (jvf. § 4.4 og 4.7) for en generalforsamling, og skal for at få

gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 3/4 flertal af de

tilstedeværende medlemmer af Foreningen.

15.2 Ovenstående gælder også ved ændring af ordensreglementet.

15.3 Forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles, når forslag herom er

optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed

vedtages af generalforsamlingen med mindst 3/4 flertal af de tilstedeværende

medlemmer af Foreningen.

 

Indkaldelse til sådan generalforsamling skal indeholde sålydende dagsorden:

1. Foreningens opløsning

2. Valg af 2 likvidatorer, der tegner boet i forening

3. Forslag til anvendelse af nettoformuen, som den fremkommer efter betaling

af foreningens gæld