Ordensregler vedtaget på GF 2019

Ordensreglementet for PF Rytterhaven

Senest vedtaget på generalforsamling 15. juni 2019

 

A. De til beboelsen bestemte bygninger må ikke opføres nærmere ved skellet mellem 2 parceller end 2,5 meter, medens at afstanden fra samme bygninger til matrikelskellet skal være mindst 3,5 meter.

Jævnfør, Tinglyst Deklaration, 22-05-1962, § 1; BEK nr. 810, 28-06-2010, kap. 1.2, stk. 2 og kap. 5.5; SBI 230, kap. 5.5.3

 

B. Helårsbeboelse er ikke tilladt og fremleje er forbudt.

 

C. Bygningerne må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. maj til 30. september.

Jfr. Tinglyst Deklaration, 22-05-1962, §2; LBK nr. 790, 22-06-2007, § 2, stk. 4

 

D: Rytterhavens område må udelukkende bruges til rekreative formål, og må ikke bruges til oplagringsplads eller virksomhed.

E: Haveejerne skal tage hensyn til nabohaverne sådan at disse ikke generes af store træer og massiv beplantning. Dette skal ske ved god dialog mellem nabohaver.

Alle grene der hænger ind over skel mellem haver må umiddelbart beskæres, men naboen skal altid orienteres inden der beskæres.


Hvis det ikke er muligt at nå frem til en forståelse mellem de enkelte haver,  kan bestyrelsen på baggrund af en skriftlig henvendelse tage nedenstående regel i anvendelse. Dette kan dog kun ske hvis afstanden mellem træ/beplantning og klagers have er mindre end 30m.:

Træer skal beskæres ned til en højde af max. 10 meter.
En sammenhængende beplantning må ikke være højere og længere end 6x5m.
En skriftlig henstilling om beskæring skal være gennemført inden for 1år fra fremsendelsen.

Sker dette ikke kan bestyrelsen uden yderligere varsel få arbejdet udført på haveejerens bekostning. 

F. Hver andelshaver skal drage omsorg for at bygningerne har et tiltalende udseende i samspil med omgivelserne. De skal have en god vedligeholdelsestilstand og må ikke forfalde. Forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres og afsluttes inden for en kortere periode.

 

G. Parkering: det er tilladt at lave en lille parkeringsplads til en personbil på egen parcel. Det er ikke tilladt at parkere på vejen ned gennem foreningen og heller ikke i T’et i den sydlige ende. Gæster og håndværkere skal altid holde på andelshavers egen parkeringsplads eller foreningens parkeringsplads. Ved mange besøgende ved særlige lejligheder henstilles til, at man beder gæster parkere uden for foreningen. Fælles parkering må ikke benyttes til urimelig langtidsparkering. Egne trailere o.l. skal opbevares på egen parcel.

 

H. Hegn og hække: Andelshavere, der er naboer, er i fællesskab ansvarlige for hegn eller hæk imellem haverne. Der skal være enighed mellem disse andelshavere om ændringer af indhegningen inden den laves. (Aftalen udfærdiges skriftligt med kopi til bestyrelsen). Udgifterne til indhegningen skal deles ligeligt, ligesom udgifterne til vedligeholdelse. Indhegningens højde må højst være 180 cm. Dog kan aftales en højde på 200 cm. For det stykke af haven, som støder ud mod fælles vej accepteres den eksisterende tilstand pr. juni 2012, såfremt haven sælges skal indhegningen bringes i overensstemmelse med nedenstående regel:

Afgrænsningen ud mod fælles vej skal være én af følgende:

a) Åben

b) Levende hegn (egentlig hæk) max. 180 cm

c) Stakit max 90 cm

d) Transparent hegn med en minimum åbningsgrad på 30%. Max højde 160cm.

e) Et åbent levende hegn bestående af buske af varierende højde som
kan være højere end 180 cm. Hegnet skal beskæres i lodret linje 420 cm over
vej (for at give passage for store køretøjer med udhængende spejle).

For skellet mellem de omkringliggende matrikler og Rytterhaven gælder bestemmelser i hegnslov og vejlov.

I. Haverne skal være forsynet med tydeligt navn og nummer og postkassen skal være placeret umiddelbart ved indgangen til haven, i en højde af 100-120 cm fra brevsprækken til vej.


J. Medlemmerne er forpligtiget til at meddele adresseforandring til kassereren.

 

K. Der indkaldes til pligtarbejde 4 gange i sæsonen ved opslag i skabet ved parkeringspladsen. Deltager man ikke minimum 1 gang opkræves en bod på et beløb som vedtaget på generalforsamlingen. Beløbet tilfalder foreningen.


L. Dyrehold er tilladt, såfremt det ikke er til gene for naboerne. Det er forbudt at efterlade dyr når ejeren fraflytter til vinterboligen. Hunde i Rytterhaven skal føres i snor, og haven, hvor hunden hører til, skal være forsvarligt indhegnet.

I øvrigt gælder hundelovens almindelige bestemmelser for hundeholdet. se link 

 

M. Brug af el- og motordrevne maskiner (Fx græsslåmaskiner, hækklippere, fræsere, kædesave, rundsave, stiksave og skruemaskiner) må kun finde sted i følgende tidsrum:

Mandag - fredag 8-20

Lørdag 9-17

Søndag 9-12

Længerevarende byggerier bedes, om muligt, henlagt udenfor sæsonen.


N. Afbrænding af haveaffald mm. er ikke tilladt, heller ikke udenfor sæsonen. Det er tilladt at grille samt at benytte et mindre bålsted til at lave bål. Der må kun anvendes tørt brænde.


O. Det henstilles til alle ikke at spille radio eller anden musik for åbne døre eller vinduer.

 

P. Vejen gennem foreningen lukkes for al automobilkørsel med
aflåst bom fra 1. november til 31. marts. Bommen til foreningen fra GI. Klausdalsbrovej - der kan åbnes og lukkes med egen nøgle - skal være aflåst hele døgnet fra 1.november til 31.marts, undtagen ved passage til og fra haveforeningen.

Q.Det er ikke tilladt at lave forhøjelse af terræn i haverne, jævnfør landzoneloven.

 

R. Alle foreningens skilte skal respekteres.

S. Haveejeren er pligtig til at renholde vejen ud for sin parcel, samt at fjerne frøbærende ukrudt, udvoksende eller nedhængende grene ud mod vejen. Haven skal være renset og i orden sommeren igennem.

 

T. Havelodder mod syd (24, 25, 26 og 27) og mod øst (29, 30, 31, 32 og33) som støder op til grøfter/afvandingskanaler er forpligtet til at holde disse fri for bevoksning, således at grøft/kanal kan renses op.


U. Ejeren er forpligtet til at afholde enhver udgift, som foreningen måtte have på grund af manglende overholdelse af ordensreglerne. Medlemmerne er ansvarlige for enhver overtrædelse, der begås af pårørende eller besøgende og tillige for vogne, der besørger kørsel.