Sådan foregår køb og salg af andele i Rytterhaven P/F.

Det er det enkelte medlem der står for salg af sin andel i Rytterhaven P/F.

Det er således sælgers ansvar at tilvejebringe de for handlen relevante dokumenter:
Rytterhavens Vedtægter, ordensreglement, referat fra sidst afholdte generalforsamling, deklaration (af 22 maj 1962) for Rytterhaven P/F og sidste årsregnskab. Alt er tilgængeligt her på hjemmesiden under "dokumenter".

Det er kun muligt for en ejer at give sikkerhed i det hus der måtte ligge på andelsgrunden, ikke i selve andelsgrunden.
En køber kan sikre sig mod at der er tinglyst pant i huset, ved at fremskaffe tingbogsudskrift for den pågældende andel, jf. bestemmelser om tinglyst rettighed i hus på lejet grund.
Oplysninger kan hentes på den digitale tinglysning http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/Tingbogen/Pages/default.aspx

ved indtastning af

Adresse: Gammel Klausdalsbrovej 575 postnr. 2730
Landsejerlav:14152­HJO­Hjortespring
Matrikelnr.:0015
(Søg på "bygning på lejet grund)

Så fremt den ønskede andel ikke er registreret i tingbogsudskift betyder det at der IKKE er tinglyst pant i huset.

Bestyrelsen forholder sig ikke til handelsprisen eller til privat købskontrakt. Det er op til sælger og køber at opstille et salgsdokument som fastlægger proceduren såfremt parterne finder det nødvendigt.

Bestyrelsen deltager ikke i selve den økonomiske transaktion men vi anbefaler at købssummen indsættes på spærret konto i pengeinstitut og først frigives når andelsbeviset er underskrevet.    Andelsbeviset skal skrives under af sælger, køber, og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. I tilfælde af at andelsbeviset er fyldt op, medbringer bestyrelsen supplerende ark til overdragelsen.
Overdragelsen af andelsbeviset sker normalt således at sælger, køber og bestyrelsesmedlemmer mødes på andelen. Ved overdragelsen aflæses el og vand.

En handel er ikke gennemført før køber og sælger har underskrevet på andelsbeviset og før mindst 2 medlemmer fra bestyrelsen med deres underskrifter på andelsbeviset har bevidnet at:

1. Køberen har betalt indmeldelsesindskud til Rytterhaven P/F. kr. 2.500 på konto 1551-1439642

2. Køberen har fået overdraget de relevante papirer (se øverst).                   

3. Sælger over for køberen har fremvist en opgørelse over sit mellemværende med Rytterhaven P/F(et sådant mellemværende følger altid andelen således at det er den nye ejer der hæfter).  

4. Bestyrelsen har modtaget underskrevet dokument hvor køberen med sin underskrift bekræftiger modtagelse af ovennævnte dokumenter samt sin forpligtigelse til at overholde Rytterhaven P/F's vedtægter og ordensreglement. ( Vedtægtserklæring )

5. Køberen har forholdt sig til evt. pant i bygning på grunden jf. tingbogsudskrift for den pågældende andel.

Det er ejeren af andelen som opbevarer andelsbeviset.